Analityka biura

Projekt

Zautomatyzowanie procesu mierzenia wykorzystania biura oraz dostępności biurek, dzięki wdrożeniu innowacji procesowej” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Rozwiązanie informatyczne planowane do wdrożenia w ramach projektu to aplikacja „WORKPLACE ANALYTICS” służąca do nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy.

„WORKPLACE ANALYTICS” ma za zadanie zautomatyzowanie
i zobiektywizowanie badania korzystania z powierzchni biurowej
tj. biurek i sal konferencyjnych oraz uzyskania danych w czasie
rzeczywistym czy biurko jest wolne czy zajęte. Celem aplikacji będzie dostarczenie danych o stopniu wykorzystywania biurek i sal wraz z rekomendacjami. Badanie wskaże ile i jakie biurka i powierzchnie są niewykorzystywane w zaplanowanym stopniu oraz ile i jak można zoptymalizować powierzchnie, jak również jakie założenia przyjąć do modelu hybrydowego biura.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Planowane efekty

a) cyfryzacja procesu mierzenia i analizy wykorzystania powierzchni biurowych
b) zautomatyzowanie pomiaru zajętości biurek
c) zautomatyzowanie wyliczenia wskaźników biznesowych w aplikacji analitycznej
d) automatyczne generowanie predefiniowanego raportu z agregowanych danych w aplikacji chmurowej
e) możliwości podglądu danych w czasie rzeczywistym
f) integracja technologii IoT
g) skalowalność świadczenia usług

Wartość projektu: 276 700 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 235 195 PLN